(Top 5) Funny boardroom suggestion memes - Make funny memes with the boardroom suggestion generator

Anya ti tagalog iti nag ngisit ak?

ANYA TI TAGALOG ITI NAG NGISIT AK?...,ADDA AYA IMBAGAK NGA SIYAK!!!,,SIR,MAITIM AKO,ANO SIR? I DON'T UNDERSTAND YUNG TANONG MO?CAN YOU PLEASE TRANSLATE NALANG SA TAGALOG...,MAITIM KA SIR

Re-create this meme!
Make funny memes with the boardroom suggestion Meme Generator!

Shareable link

Top Funny boardroom suggestion Memes!

Newest Funny boardroom suggestion Memes!